Biografia

Janusz Siadlak

Dyrygent, chórmistrz oraz organizator życia muzycznego. Założyciel i dyrygent Chóru „Collegium Cantorum” – obecnie chóru Filharmonii Częstochowskiej. Uhonorowany medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”.  

Absolwent Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, które ukończył z wyróżnieniem. Brał udział w kursach, seminariach, sympozjach, które prowadzili wybitni dyrygenci i przedstawiciele chóralistyki światowej m.in. prof. Heinrich Poos z Frankfurtu nad Menem, dr Hans Jaskulsky z Konserwatorium w Bochum, dr Hayashi Hikaru z Uniwersytetu w Tokio, Uwe Gronostay z Filharmonii Berlińskiej, prof. Tatsuya Muratani z Tokio oraz Dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego Jan Łukaszewski.

Janusz Siadlak jest inicjatorem i twórcą wielu wydarzeń artystycznych (Akademickie Spotkania Muzyczne, Musicalia Czestochoviana, Muzyka w Świątyniach, Pałacowe Koncerty, Czwartkowe Wieczory z Chórem), w tym Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów organizowanego w Częstochowie od 2010 roku. Jest także współtwórcą i dyrektorem artystycznym Polish Chamber Voices. Od stycznia 2003 do sierpnia 2009 sprawował funkcję kierownika chóru w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk. Laureat kilkudziesięciu nagród i statuetek dla “Najlepszego Dyrygenta”, “Człowieka Roku”. Zasłużony Działacz Kultury – wyróżnienie Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej, laureat Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “W uznaniu nieocenionych zasług dla polskiej kultury muzycznej” oraz nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie muzyki, a także wielu innych nagród i wyróżnień zdobywanych podczas konkursów i festiwali na całym świecie. Występował w niemal wszystkich krajach Europy, a także w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji.

Obszarem szczególnego zainteresowania Janusza Siadlaka jest pogłębianie wrażliwości na jakość i ekspresję dźwięku, uzyskanie bogactwa barw brzmienia poprzez pogłębianie warsztatu wokalnego śpiewaków do uzyskania jak największej homogeniczności brzmienia chóru.

Conductor, choirmaster and organiser of musical life. Founder and conductor of the “Collegium Cantorum” Choir – currently the choir of the Częstochowa Philharmonic. He was awarded a Medal for Merit to Culture – Gloria Artis.

A graduate of Music Education at the Higher Pedagogical School in Częstochowa and the Postgraduate School of Choral Studies at the Music Academy in Bydgoszcz, from which he graduated with honours. He participated in courses, seminars, symposia run by prominent conductors and representatives of world choral studies, including Prof. Heinrich Poos from Frankfurt am Main, Dr. Hans Jaskulsky from the Conservatory in Bochum, Dr. Hayashi Hikaru from the University of Tokyo, Uwe Gronostay from the Berlin Philharmonic, Prof. Tatsuya Muratani from Tokyo and Director of the Polish Chamber Choir Jan Łukaszewski.

Janusz Siadlak is initiator and creator of many artistic events (Academic Musical Meetings, Musicalia Czestochoviana, Music in Temples, Palace Concerts, Thursday Evenings with the Choir), including the Bach Family Music Festival organised in Częstochowa since 2010. He is also a co-founder and artistic director of Polish Chamber Voices. From January 2003 to August 2009, he was director of the choir in the Śląsk Song and Dance Ensemble. Winner of several dozens of prizes and statuettes for “The Best Conductor,” “Man of the Year.” Distinguished Culture Activist – honorary mention of the Minister of Culture of the Republic of Poland, winner of the Special Award of the Minister of Culture and National Heritage “In recognition of invaluable contributions to Polish music culture” and awards of the President of the City of Częstochowa for outstanding achievements in the field of music and many other prizes and awards won during competitions and festivals around the world. He has performed in almost all European countries as well as in North America, South America and Asia.

An area of particular interest to Janusz Siadlak is deepening sensitivity to the quality and expression of sound, obtaining a richness of sound colours by developing the vocal workshop of singers to obtain the greatest homogeneity of the choir’s sound.

Social Media

Loading...